TERRASSES D’AIGUEBELLE - VERCAUTEREN-DIERICX E.I.

Artikel 1: Voorwerp
De verhuurders geven in huur aan de huurder, die ermee instemt, een villa 8 pers of 4 pers gelegen te Aiguebelle, met gemeenschappelijk zwembad.
De villa 8 personen bestaat uit : ingang, terras vooraan, woonkamer, keuken, terras achteraan,
2 slaapkamers met airco (2+4 pers) en overdekt terras zeezicht en 1 metzannine (2 pers) met airco,
Terras achteraan met douche, badkamer 1 met WC douche, badkamer 2 met WC douche-Bad, hall met wasmachine, De woning heeft een capaciteit van max, 8 huurders.
Woning 4 personen : WC, badkamer met douche, 1 ste verdiep slaapkamer 2 pers. 2 bedden met airco,
gelijkvloers slaapkamer 2 pers. 1 bed, airco, terras. Max 4 pers. , kitchenette met zitruimte,

De huurder verklaart het goed te krijgen in goede staat van onderhoud, zoals die beschreven is in de plaatsbeschrijving,
van het gehuurde goed waarbij de huurder uitdrukkelijk erkent hiervan kennis te hebben genomen.
De huurder verbindt zich de villa bij het einde van huurovereenkomst terug te geven aan de verhuurders in de staat
zoals beschreven in de plaatsbeschrijving.

Artikel 2: Bestemming
Het huis wordt verhuurd voor persoonlijk gebruik, als tweede verblijfplaats voor de huurder (vakantieverblijfplaats).
De huurder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hij het gehuurde goed NIET als zijn hoofdverblijfplaats aanwendt.
Uitoefening van handel en nijverheid of van beroepswerkzaamheden van welke aard dan ook worden uitdrukkelijk uitgesloten
en kunnen slechts toegelaten worden na schriftelijk akkoord van de verhuurders.
Zo de huurder in gebreke blijft deze verplichting na te komen, zullen de verhuurders dit beschouwen als een ernstige tekortkoming
vanwege de huurder, waarvoor de verbreking van de overeenkomst kan gevorderd worden.
Bovendien hebben de verhuurders, zelfs indien zij de verbreking niet vorderen, van rechtswegen recht op een schadevergoeding,
daarin o.m. begrepen alle meerbelastingen waartoe de verhuurders gehouden zijn door het loutere feit dat in het gehuurde goed
een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.
Deze schadevergoeding dient te worden gevoegd bij andere vergoedingen, o.m. de verbrekingsvergoeding.

Artikel 3: Duur
De minimum duurtijd van de huurovereenkomst bedraagt 7 dagen.

De huurovereenkomst eindigt automatisch en zonder voorafgaande opzegging door de huurder of de verhuurders,
bij het verstrijken van de door partijen bepaalde duurtijd in deze overeenkomst.

Artikel 4: Overdracht van huur en onderhuur
Het is de huurder verboden zijn huurcontract geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de verhuurders.
Enkel de personen die opgenomen werden in de namenlijst op het contract, mogen in de woning verblijven gedurende de verblijfsperiode.

Artikel 5: Veranderingen – Verbouwingen
Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen, verbouwingen of herinrichtingen uit te voeren.
Ook het meubilair dient op zijn oorspronkelijke plaats te blijven staan. Het tuinmeubilair mag op het zonneterras worden geplaatst.

Artikel 6: Onderhoud en herstellingen
De huurder moet alle gebroken en gescheurde ruiten en spiegels melden en bekostigen.
De verhuurder vervangt deze schade door andere van dezelfde hoedanigheid en waarde,
zelfs indien de schade veroorzaakt werd door onvoorziene omstandigheden.
De huurder staat tevens in voor alle beschadigingen die zich tijdens zijn verblijf zouden voordoen.

Artikel 7: ZWEMBAD
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Kinderen dienen steeds vergezeld te zijn van een volwassene.
Verplichte veiligheidswet: ten allen tijde sluit de toegangspoort ter hoogte van het zwembad (als veiligheid voor de kinderen).
Douchen, nemen van een voetbad, aangepaste zwemkledij zijn verplicht en dragen bij tot de algemene hygiëne van het zwembad.
Te allen tijde vermijd eten, drinken en roken rond het zwembad.

Artikel 8: Huurprijs
De huurprijzen kan je terugvinden op de respectievelijke pagina’s: Villa’s en Studio.
Voor de airco’s in de slaapkamers wordt een algemeen bedrag voor verbruik aangerekend, bij extreem gebruik rekenen we een extra bedrag,

Bij afsluiting van deze huurovereenkomst dient door de huurder een voorschot te worden betaald van 30% op de totale huurprijs.
De datum van betaling van het voorschot en ondertekenen van het contract betekent dat de overeenkomst vanaf die dag geldig is.
Het saldo dient te worden vereffend één maand voorafgaand aan de verhuring (aanvang verhuurdatum).
Wanneer de huurprijs of enige andere vergoeding waartoe de huurders krachtens deze overeenkomst gehouden is,
niet op het voorziene tijdstip is betaald, hebben de verhuurders van rechtswege recht op een intrest, gelijk aan de wettelijke rentevoet.

Artikel 9: Huurlasten
Kosten voor water en elektriciteit zijn in de huurprijs inbegrepen. Bij abnormaal gebruik zal een vergoeding worden gevorderd.
De verhuurder neemt voor zijn rekening alle belastingen en heffingen, welke ook hun oorsprong zijn,
waarmee het gehuurde goed door het Rijk, de provincie, het gewest of de gemeente of de plaatselijke overheid belast werd of zal worden.

Artikel 10: WAARBORG
De huurder verbindt er zich toe om voor de aanvang van de huurtermijn tot zekerheid van zijn verplichtingen, een maand vooraf,
een overschrijving uit te voeren als waarborg aan de verhuurders, villa 8 personen 500 euro,
Voor de woning 4 personen is de waarborg 200 euro,
De verhuurders mogen voor elke schuldvordering wegens gehele of gedeeltelijke niet nakoming van de verplichtingen van de huurder
aanspraak maken op dit gestorte bedrag.
Nadat de verhuurder vastgesteld heeft dat alles in orde is, wordt deze borg vrijgegeven
en het bedrag terug overgemaakt op rekening van de huurder.

Artikel 11: Verbreking
Indien de huurder het gehuurde pand niet betrekt, blijft de huur verworven aan de verhuurders.
Mocht de huurder de huur niet betalen conform art. 8 dan zijn de verhuurders gerechtigd om de villa terug te huur te stellen.
Het eventueel niet op tijd terug verhuurd geraken van de villa is voor risico van de huurder.

Artikel 12: Algemeen onderhoud pand
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de verhuurders mag de huurder geen gebruik maken, van het dak of de gevel,
noch om er iets op te zetten, noch om er iets tegen aan te brengen, a fortiori niet om het te verhuren of in gebruik te geven.
Barbecue : De villa is uitgerust met een barbecue.
De huurder draagt het volledig risico van het gebruik. De huurder dient alle voorzorgen te nemen om het brandrisico te vermijden.
Het gehuurde pand moet schoon worden achtergelaten, is dit niet het geval, dan worden schoonmaakkosten aangerekend.
Zie tarief eind schoonmaak.

Artikel 13: Bezoekrecht
De huurder zal ten alle tijde toelating dienen te verlenen aan de verhuurders wanneer deze het goed wensen te komen bezichtigen.

Artikel 14: Geluidshinder
De huurder dient rekening te houden met omwonenden en huurders van de andere vakantiewoningen.
Het is verboden nachtlawaai te maken.
De verhuurder kan ten alle tijde de waarborg achterhouden om eventuele schadevergoedingen aan derden uit te betalen.

Artikel 15: ALGEMEEN
De huurder behandelt de woning als een goede huisvader, draagt zorg voor meubelen, toestellen enz.
en waakt over het economisch gebruik van water en elektriciteit.